วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน


เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้และการดูแลข้อมูล (Web.ku.ac.th) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่นในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบจำนวนมาก ก็มีการใช้ดินสดระบายตามช่องที่เลือกตอบ หรือในห้องสมุดก็พบว่าหนังสือมีรหัสแท่งเช่นเดียวกัน การใช้รหัสแท่งเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. การประมวลผล ข้อมูลที่เก็บได้จะเก็บในสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี หรือเทป ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลตามต้องการ เช่นแยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่ม เรียงลำดับข้อมูล
3. การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์มีมาก เช่นสามรถแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นรูปภาพ เป็นต้น

4. การทำสำเนา เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การทำสำเนาจะทำได้ง่าย และทำได้เป็นจำนวนมาก

5. การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เช่น โทรเลข โทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิ้ลใต้น้ำ ดาวเทียม เป็นต้น

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง (www.edu.pbru.ac.th) ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหา 3 ประการคือ
1. จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาจำนวนผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนไม่มีที่เรียน ขาดแคลนผู้สอบ
2. การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้ระบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยน เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ประชาชน
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ซึ่งมีผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการใหม่ ๆ

จากเหตุผลดังกล่าว การที่ครูผู้สอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในด้านการสอนจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเพราะ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้ครูผู้สอนมีเวลามากขึ้น เพราะมันมีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลได้มากและรวดเร็วแม่นยำ

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ตอบสอนงความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนได้ดี
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ครูสามารถจัดทำสื่อการเรียน การสอน เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซีดีรอม ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เช่น การเรียนรู้ด้วยตนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. เทคโนโลยีทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา ทุกคนมีโอกาสที่จะศึกษาได้หลายรูปแบบ เช่นการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

สรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้กับครู เพราะครูมีเวลามากขึ้น ลดขั้นตอนในการทำงาน สามารถคิดค้นสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย ตรงกับความสนใจ และความแตกต่างของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้ ส่งผลให้เยาวชนไทยมีคุณภาพด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ประเทศชาติก็สามารถพัฒนาไปได้ สังคมก็จะอยู่ร่วมกั้นยอย่างเป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น: